Tarieven

 

Wordt de hulpverlening van de praktijk vergoed? Daar is tegenwoordig geen eenduidig antwoord op te geven. Afhankelijk van uw of jouw hulpvraag en de ernst van de problematiek kan dit particulier zijn, via de vergoede zorg (generalistische basis GGZ) of vanuit het zorgbudget van school. Hieronder vindt u meer informatie over de regelgeving voor vergoede jeugd ggz die door de overheid is ingevoerd per januari 2014 en informatie over de nieuwe Jeugdwet die in 2015 van kracht is gegaan. 

Particulier

De kosten van psychodiagnostisch onderzoek, advies en behandeling zijn afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Het uitgangspunt is een uurtarief van € 85.

De particuliere tarieven voor niet-vergoede hulpverlening kunt u ook vinden in dit te downloaden overzicht

 

Consult/behandeling/supervisie per uur € 80.-
Intakegesprek en verslag € 150.-


psychodiagnostisch onderzoek:
enkelvoudig onderzoek € 500.-
meervoudig onderzoek € 1000.- - € 1500,-

 

Voor instellingen en scholen gelden bovenstaande tarieven tenzij een specifiek contract met de school of instelling is afgesloten.

Zorgstelsel voor jeugd

Per 1 januari 2014 is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. In het nieuwe stelsel is het onderscheid verdwenen tussen de eerste- en de tweedelijnszorg. Er bestaan nu drie groepen: 

1. de Huisarts en eventueel de Praktijk Ondersteuner (POH-er)

2. de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en

3. de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

 

Uw huisarts schat de zwaarte van de problematiek van het kind/de jongere in en verwijst door naar één van deze drie groepen. De huisarts of zijn POH-er zal het kind/de jongere ofwel zelf behandelen, ofwel doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Pedagogen Praktijk Ria Balm valt onder de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijnspsychologie). 

 

De huisarts kan u pas naar ons verwijzen als er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV ‘stoornis’ bij het kind/de jongere. Als er alleen sprake is van klachten maar geen 'stoornis' wordt tot dusver de hulp niet vergoed. Wat is het verschil tussen psychische klachten en een DSM-IV 'stoornis'? De DSM-IV is een handboek waarin psychische klachten die in een bepaalde samenhang en mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer de klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd. Er zijn ook klachten die heel vervelend kunnen zijn maar niet het ‘etiket’ van een stoornis krijgen. Als men daar hulp voor zoekt, dient men deze zelf te betalen. Zo hoopt de overheid de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. 

 

Aan kinderen en jongeren die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-IV, bieden wij uiteraard ook psychologische en orthopedagogische hulp, dit valt alleen niet meer onder de vergoede zorg.

Nieuwe Jeugdwet

Vanaf januari 2015 is de jeugdhulp ondergebracht bij de gemeenten. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Voor elk gezin dat om hulp vraagt, is er één contactpersoon en één plan. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Pedagogenpraktijk Ria Balm heeft de komende jaren een contract met alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland. Wij kunnen dus (een groot deel van) ons zorgaanbod voor ouders en hun kinderen via de gemeente aanbieden. Ook is in de meeste gevallen vergoede zorg mogelijk voor kinderen in de regio Haarlemmermeer.

Direct contact

Stuur direct een snelle vraag: